வியாழன், 24 ஆகஸ்ட், 2017


தக்க குரு முகமாக உபாசனை செய்ய வேண்டிய சிவ மந்திரங்கள்


நமசிவய, சிவயநம, வயநமசி, சிவாய தத்புருட சிவமந்திரமும்- பலன்களும்
இந்த சிவ மந்திரத்தை தினமும் 108 முறை ஜெபம் செய்யுங்கள் ....
நங்சிவாயநம - திருமணம் நிறைவேறும்
அங்சிவாயநம - தேக நோய் நீங்கும்
வங்சிவாயநம - யோக சித்திகள் பெறலாம்.
அங்சிவாயநம - ஆயுள் வளரும், விருத்தியாகம்
ஓம்அங்சிவாய - எதற்கும் நிவாரணம் கிட்டும்.
கிலிநமசிவாய - வசிய சக்தி வந்தடையும்
ஹிரீநமசிவாய - விரும்பியது நிறைவேறும்
ஐயும்நமசிவாய - புத்தி வித்தை மேம்படும்.
நமசிவாய - பேரருள், அமுதம் கிட்டும்.
உங்யுநமசிவாய - வியாதிகள் விலகும்.
கிலியுநமசிவாய - நாடியது சித்திக்கும்
சிங்வங்நமசிவாய - கடன்கள் தீரும்.
நமசிவாயவங் - பூமி கிடைக்கும்.
சவ்வுஞ்சிவாய - சந்தான பாக்யம் ஏற்படும்
.சிங்றீங் - வேதானந்த ஞானியாவார் உங்றீம்
சிவாயநம - மோட்சத்திற்கு வழி வகுக்கும்.
அங்நங் சிவாய - தேக வளம் ஏற்படும்.
அவ்வுஞ் சிவாயநம - சிவ தரிசனம் காணலாம்
ஓம் நமசிவாய - காலனை வெல்லலாம்.
லங்ஸ்ரீறியுங் நமசிவாய - விளைச்சல் மேம்படும்
ஓம் நமசிவாய - வாணிபங்கள் மேன்மையுறும்
ஓம் அங்உங்சிவாயநம - வாழ்வு உயரும், வளம் பெருகும்.
ஓம் ஸ்ரீறியும் சிவாயநம - அரச போகம் பெறலாம்.
ஓம் நமசிவாய - சிரரோகம் நீங்கும்.
ஓங் அங்சிவாய நம - அக்னி குளிர்ச்சியைத் தரும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

வணக்கம் சித்தர் அடியார்களுக்கு ஸ்ரீ  பிருகு மகரிஷிக்கு அகண்டஜோதி பூசை நிகழும் விளம்பி வருடம் மார்கழி மாதம் 6 திகதி (21.12.2018)வெள்ளி கிழம...