வியாழன், 24 ஆகஸ்ட், 2017

அன்னை பகுளாதேவி சமேத காக புஜண்ட மகரிஷியை வணங்கினால் சனீஸ்வரரின் பார்வை மற்றும் அந்தரங்க புக்தி காலத்தில் ஏற்படும் துன்ப வினைகளில் இருந்து காப்பாற்றி நம்மை அனுக்கிரகம் செய்வார்.ஓம்    பவாய       தேவாய     நம:
ஓம்   சர்வாய      தேவாய     நம:
ஓம்   ஈசாநாய     தேவாய     நம:
ஓம்   பசுபதயே    தேவாய   நம:
ஓம்   ருத்ராய       தேவாய     நம:
ஓம்   உக்ராய      தேவாய    நம:
ஓம்   பீமாய         தேவாய    நம:
ஓம்   மகதே         தேவாய     நம:
ஓம்   காக துண்ட ரிஷியே     நம:
ஓம்   காக வதனாய               நம

ஓம்    காக துண்டாலாங்கிருதாய          நம:
ஓம்    காமி தார்த்த ப்ரதாய                    நம:
ஓம்    காமக் ரோதாதி நாசனாய            நம:
ஓம்    காசி வாஸிநே                              நம:
ஓம்    கமனியாய                                    நம:
ஓம்    கருணாஹராய                             நம:
ஓம்    கலிதாபக்ருதே                             நம:
ஓம்    கல்பதரவே                                  நம:
ஓம்    கங்கா தீர்த்த நிவாஸிநே             நம:
ஓம்    கங்கா பூஜிதாய                            நம:

ஓம்     கம்பீராய                                             நம:
ஓம்     ககனாதி ப்ருதிவ்யந்தபூதாத்மனே      நம:
ஓம்     கதிப்ரதாய                                          நம:
ஓம்     குஹ்யாய                                           நம:
ஓம்     கந்தாபிஷேக ப்ரியாய                       நம:
ஓம்     கந்தா லிப்த கலோபராய                   நம:
ஓம்     ககனாய                                             நம:
ஓம்     கர்வக்னாய                                        நம:
ஓம்     புவனச்யாராய                                   நம:
ஓம்     புக்தி முக்தி பலதாய                          நம:

ஓம்     புக்தி முக்தி ப்ரதாய                     நம:
ஓம்     புவன பால நாய                         நம:
ஓம்     புவன வாஸிநே                          நம:
ஓம்     பவதாப் ப்ரசமனாய                   நம:
ஓம்     பக்தி கம்யாய                             நம:
ஓம்     பய ஹராய                                  நம:
ஓம்     பவ பிரியாய                               நம:
ஓம்     பக்த ஸுப்ரியாய                         நம:
ஓம்     ஜகத்திதாய                                  நம:
ஓம்     ஜகத் பூஜ்யாய                             நம:

ஓம்     ஜகத் ஜேஷ்டாய                         நம:
ஓம்    ஜகன் மயாய                                நம:
ஓம்    ஜனகாய                                       நம:
ஓம்    ஜராமரணவர்ஜிதாய                    நம:
ஓம்    ஜகத் ஜீவாய                                நம:
ஓம்    ஜகத் ஸேவ்யாய                          நம:
ஓம்    ஜகத் ஸாக்ஷி ணே                       நம:
ஓம்    ஜந்து தாப்னாய                            நம:

ஓம்    சிவ ப்ரியாய                                  நம:
ஓம்    சிவ பூஜ்யாய                                 நம:

ஓம்     சிவ பூஜா மானஸீக நிலயாய      நம:
ஓம்     சிவ பக்தாய                                  நம:
ஓம்     சிவ பூஜனப்பிரியாய                    நம:
ஓம்     சிவ  வ்ரத சீலாய                         நம:
ஓம்     சிவ  த்யான பராயணாய             நம:
ஓம்     சிவ  யோகினே                            நம:
ஓம்     சிவானுக்ரஹ  வரப்ரதாய            நம:
ஓம்     சிவ பஞ்சாக்ஷர மந்த்ரக்னாய      நம:
ஓம்     சிவாக் ஞாலப்த ப்ரதே சாய          நம:
ஓம்     சிவ பக்தி பூர்ணாய                       நம:


ஓம்      சிவ ஷேத்திர நிவாஸிநே                        நம:
ஓம்      சிவ லிங்க ஸ்தாபகாய                            நம:     
ஓம்     சிவ  பஞ்சாஹ்ர வாதன உற்ருதயாய       நம:     
ஓம்     சிவ  பக்த ரக்ஷகாய                                 நம:
ஓம்     சிவ கைலாச தர்சனப்ரியாய                    நம:
ஓம்     சைவா சரவராய                                      நம:
ஓம்     சாந்திதாய                                                நம:
ஓம்     சோக நாசனாய                                       நம:
ஓம்     ரிஷியே                                                    நம:
ஓம்      ரிஷிகணஸ்துத்யாய                              நம:

ஓம்       மஹாமுனியே                     நம:
ஓம்      ஜோதி ஸ்வரூபிணே           நம:
ஓம்      முனி புங்கவாய                   நம:
ஓம்      பூ கைலாச தர்சனாய           நம:
ஓம்      நிர்மலாத் மகாய                  நம:
ஓம்      நிரமயாய                             நம:
ஓம்      நிரந்தராய                            நம:
ஓம்      நித்யாய                               நம:
ஓம்      ப்ரண வார்த்தாய                 நம:
ஓம்      ப்ராசினாய                           நம:

ஓம்   ப்ரளயஸாக்ஷிணே              நம:
ஓம்   மஹா ஞானப்ரதாய             நம:
ஓம்   ஜ்ஞானினே                         நம:
ஓம்   ஜ்ஞான    விக்ரஹாய         நம:
ஓம்   ஜ்ஞான   ஸ்வரூபிணே       நம:
ஓம்   ஜ்ஞான   நந்தாய                 நம:
ஓம்   ஜ்ஞான   சாக்ஷிணே           நம:
ஓம்   ஜ்ஞான  முத்ராய                 நம:
ஓம்   ஜ்ஞான  பூர்ணாய               நம:
ஓம்    ஜ்ஞான  நிதயே                  நம:


ஓம்   கலி  பூஜ்யாய                            நம:
ஓம்   கலி  தோஷ நிவாரனஹாய      நம:
ஓம்   த்ரி   காலக்ஞாய                       நம:
ஓம்   த்ரி   காலவாஸிநே                   நம:
ஓம்   த்ரிலோக ஸஞ்ஜாரிணே          நம:
ஓம்   த்ரி வேதிநே                              நம:
ஓம்   சத்ய தர்ம பராயணாய             நம:
ஓம்   ஸீஜ் நாச்ரயாய                        நம:
ஓம்   ஸித்த   ஸங்கல்பயாய             நம:
ஓம்   விகல்ப பர்வர்ஜிதாய               நம:

ஓம்    யோக சித்தாய                  நம:
ஓம்    யோகிநே                          நம:
ஓம்    யோகிசாய                        நம:
ஓம்    யோகீனாம்வராய             நம:
ஓம்    யோக புருஷாய                நம:
ஓம்     யசஸ் நே                          நம:
ஓம்    யோகீஸ ஸ்தாபஹாய      நம:
ஓம்    யோகீ பூஜ்யாய                 நம:
ஓம்    யோகாம்பானுக்ரஹ  பக்தாய    நம:
ஓம்    பக்தானுக்ரஹ காரஹாய          நம:

ஓம்    பக்த சிந்தாமணியே           நம:
ஓம்    பக்த பூஜ்யாய             நம:
ஓம்    பக்த ரக்ஷஹாய           நம:
ஓம்    பக்த ஸாயுஜ்யதாய              நம:
ஓம்    பஸ்மாங்காய          நம:
ஓம்    பக்த ஸம்ஸ்துத வைபவாய நம:


ஸ்ரீ  காக புஜண்ட துண்டாஷ்டோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்

1 கருத்து:

வணக்கம் சித்தர் அடியார்களுக்கு ஸ்ரீ  பிருகு மகரிஷிக்கு அகண்டஜோதி பூசை நிகழும் விளம்பி வருடம் மார்கழி மாதம் 6 திகதி (21.12.2018)வெள்ளி கிழம...