திங்கள், 25 ஜூலை, 2016

                           சிவமயம்: agathiyar 

SRI AGATHIYAR NANDI BIRUGU JEEVA NAADI NILAYAM ;      www.bjnaadi.com


Jeeva Naadi
 • The Jeeva Naadi doesn’t require a thumb impression. The text to be delivered appears instantaneously based on the question asked by a seeker This reading happens if only the reader and seeker are blessed and destined. This seeker gets his/her advice for critical issues in life.
  Bhrigu Maharishi’s energy makes the seeker feel that he is directly getting answer from the great sage. The immortal sage help us live better lives and elevates us in various fields that we belong to. For those who come with an open mind and right intention are blessed and addressed by the Guru fully. This is a great mode to communicate with the great revered Sage Bhrigu. The individual is directed to ask right and important questions to the supreme Guru using Jeeva naadi 

  Agathiar- Nandi-Bhrigu Jeevanaadi

  Address: 51/8, Manickam Nagar,
  1st floor ,4th Cross Street
  Behind Ajax bus terminus,
  Thiruvottriyur
  Chennai-600019

  • A siddha refers to a being who has achieved a high degree of physical as well as spiritual perfection or enlightenment. The ultimate demonstration of this is that siddhas allegedly attained physical immortality. Thus siddha, like siddhar refers to a person who has realized the goal of a type of sadhana and become a perfected being.
   The siddhas had supremacies, which they divided into eight powers called attama-siddhi (8 siddhis). They contributed on Astrology, Medicines and Science for the welfare of human beings. Naadi and Jeeva Naadi is a very unique form of astrology formulated by them. This has been in existence for 1000s of years now.


      SRI AGATHIYAR NANDI BIRUGU JEEVA NAADI NILAYAM
                                                       51/8 manikkam nagar—4th cross street
                                                                        near ajaxs bus terminus
                                                                     Thuruvottiyur-chennai-19
                                                                  Cell:9952026908----9976048004
                                                   Website:www.bjnaadi.com     email:bjnaadi@gmail.com
  The Palm leaves are a set of highly organized manuscripts divided into sixteen chapters or Kandams. These Kandams serialize the various aspects of materialistic and spiritual life of an individual such as family, marriage, profession, wealth, luck, a relationship between brothers & sisters etc., some chapter gives details about previous birth & sins, and committed problems & solutions for  birugu Maharishi is signify the each separate kandam (2 to 16).

  Summary of kandams (Nadi Chapters) 1 to 16

  Kandam 1 (Naadi Shastra Chapter 1) - Generalized Report
  This reading contains the name of the Naadi seeker, his/her life span, how she/he is going to live this life, his/her identity, the name of his/her spouse, names of his/her parents, details about the present profession, his/her brothers, sisters and children. This chapter will give a summary of future predictions for all the 12 houses in his/her horoscope based on the planetary positions at the time of birth as mentioned in the Naadi leaf.
  Kandam 2 (Naadi Shastra Chapter 2) - Education and Wealth
  This chapter gives details about the Naadi seeker's Wealth, Family and Education. It also contains details about his/her Eyesight and Speech-related information.
  Kandam 3 (Naadi Shastra Chapter 3) - Brothers and Sisters
  This chapter presents the names of all the siblings of the Naadi seeker. His/her relationships with his/her siblings, problems and ill feelings if any are described. It also provides information about the positive and negative aspects of the relationship with siblings.
  Kandam 4 (Naadi Shastra Chapter 4) - Mother, Assets and Fortune
  The 4th Kandam has details about the Mother, the role and influence of Mother in the Naadi seeker's life, its benefits and problems in his life. There are also details about the Nadi seeker's House, Vehicles, Land, treasures and general material comforts and achievements.
  Kandam 5 (Naadi Shastra Chapter 5) - Children / Off-Springs/ Progeny/ Pregnancy
  This chapter has details about the seeker's of children. Birth, lifespan, achievements, problems, death and their overall performance have been predicted. It also suggests remedial measures for any problems of children. There are also predictions about whether the Naadi seeker will or will not have children and details about the same.
  Kandam 6 (Nadi Shastra Chapter 6) - Disease, Debt and Litigation
  The 6th Kandam has details about Diseases, their causes, duration and the extent of damage it has on the life of the Naadi Seeker. It also provides information regarding Enemies, Litigation, their causes and duration of suffering on account of the above. It also suggests remedial measures for avoidance and positive measures for achieving success.
  Kandam 7(Naadi Shastra Chapter 7) – Matrimony
  This chapter gives information about the Naadi seeker's matrimonial details like the Date, Time and Place of Marriage. Name of spouse and the sacred time that is apt for marriage etc. Causes and Measures for delay in marriage, Future of the marriage, aspects of compatibility and conflicts if any with the spouse etc.
  Kandam 8 (Naadi Shastra Chapter 8) - Life Span
  This chapter deals with ones' life span, about accidents if any might occur, court litigation, etc.
  Kandam 9 (Naadi Shastra Chapter 9) - Property, Father, spiritual inclinations
  This chapter gives information about the Naadi seeker's ancestral property, about his/her father, about your accruing of wealth; it also deals with worshipping places, spiritual inclinations if any.

  Kandam 10 (Naadi Shastra Chapter 10) – Business
  The tenth Kandam deals with your business life, it tells about what type of business is suited for you, or which type of business shall fetch you ample profits, losses if any, etc.
  Kandam 11 (Naadi Shastra Chapter 11) - Conveyance, Second Marriage
  This chapter gives information about the way in which you will gain any benefit through any kind of conveyance like cars, two-wheelers, etc and about your second marriage/wife.
  Kandam 12 (Naadi Shastra Chapter 12) - Expenditure, Foreign Connections, Next birth
  This chapter gives information about your expenditure of money. That is about the way in which you have spent your money, the way in which it happened, it also explains about Moksha or heavenly status, any monetary benefits, higher status arising from foreign tours and foreign contacts. It also deals with your next birth that is where you will be born, what will be your living conditions, etc.

  Kandam 13 (Naadi Shastra Chapter 13) - Previous Birth and Remedies (Shanti Kandam)
  This chapter deals with the history of last birth, last birth sins, demerits accrued in present birth due to last birth sins and remedial measures.

  Kandam 14 (Naadi Shastra Chapter 14) – Upadesh of Mantras (Deeksha Kandam)
  This chapter deals with holy mantras (sacred chants) to be recited, and the holy materials to be kept in prayer room. Subjugation of enemies and use of mantra to prevail over them, litigation, bad and evil effects, etc.

  Kandam 15 (Naadi Shastra Chapter 15) – Gnanna Kandam (Spiritual Life)
  This chapter deals with Development of spirituality, the possibility, of attaining wisdom and God. The Guru of preceptor, from whom to get wisdom etc.,

  Kandam 16 (Naadi Shastra Chapter 16) – Political Kandam (Public Life
  )
  Predictions about social service and political life. The above said all kandams predicated by sages. Which the same reflected in kandam details. We are not telling more details ourselves rather than the palm leaves. Kandam 2 to 12 will give future predictions upto end of life 

  Agathiar- Nandi-Bhrigu Jeevanaadi Center

  Address: 51/8, Manickam Nagar,
  1st floor,4th Cross Street,
  Behind Ajax bus terminus,
  Thiruvottriyur,
  Chennai-19
  9952026908 / 9976048004
  bjnaadi@gmail.com

  அகத்தியர்- நந்தி- பிருகு ஜீவநாடி நிலையம்

  51/8, மாணிக்கம் நகர்,
  4th குறுக்கு தெரு,
  அஜாக்ஸ் பேருந்து நிலையம் பின்னால்,
  திருவொற்றியூர் ,
  சென்னை-600019
  WEB SIDE; www.bjnaadi.com 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

வணக்கம் சித்தர் அடியார்களுக்கு ஸ்ரீ  பிருகு மகரிஷிக்கு அகண்டஜோதி பூசை நிகழும் விளம்பி வருடம் மார்கழி மாதம் 6 திகதி (21.12.2018)வெள்ளி கிழம...